پایان نامه ها
مدیریت یکپارچه منابع آب
 • ارزیابی عملکرد آب مجازی در مدیریت بهم پیوسته منابع آب 
 • توسعه بسته تحلیلی جریان های محیط زیستی در رویکرد مدیریت بهم پیوسته منابع آب
 
زیرساخت های تاب آور و پایدار
 •  بررسی ریسک سیلاب با نگرش مدیریت تاب آور دارایی ها
 • بررسی ارتباط تعاملی روش های توسعه کم اثر زهکشی شهری و آبخوانداری
 • مدیریت دارایی پایدار شبکه توزیع آب شهری با رویکرد ریسک انعطاف پذیر (توسعه جعبه ابزار ارزیابی مدیریت دارایی)
 • بسته کاربرد مبانی انعطاف پذیری (تاب آوری) در مدیریت شبکه های آبرسانی
 • مدیریت پایدار زهکشی شهری بر مبنای مدیریت انعطاف پذیر ریسک
 • مدل پهنه بندی نواحی شهری بر اساس خطرات تهدید کننده سیستم های آب رسانی
 • مدل بررسی تاثیر مدیریت مصرف در عملکرد شبکه های آبرسانی شهری
 
همبست آب انرژی غذا
 •  مدل پیوندی مدیریت بهم پیوسته منابع آب در شرایط کم آبی
 • مدل پیوندی آب، غذا و انرژی در مدیریت بهم پیوسته منابع آب
 • مدیریت پایدار آب های غیر متعارف با تکیه بر دیدگاه پیوندی آب - انرژی
 
هیدرولوژیکی و اقلیم شناسی
 •  تاثیر مدیریت منابع آب حوضه آبریز بر انتشار ریزگردها
 • بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تاب آوری حوضه های تحت تنش آبی
 • تحلیل و بررسی اثرات تغییر/تنوع اقلیم بر سامانه های آب شهری
 • انتقال رسوب و تغییر اقلیم
 • بررسی تاثیر عدم قطعیت های هیدرولوژیکی در ارزیابی رودخانه های جزر و مدی
 • بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عدم قطعیت های هیدرولوژژیکی حوضه های کوهستانی
 • بررسی اثرات تغییر اقلیم بر ارزیابی جریان های زیست محیطی رودخانه ها و حوضه ها
 • مقایسه روش های ریز مقیاس نمایی برای پارامترهای هیدروکلیماتولوژی در حوزه های خشک و نیمه خشک
 • مدیریت تاب آور ریسک تغییر اقلیم در حوضه ها مبتنی بر شاخص های توسعه پایدار
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/03
تعداد بازدید:
422
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.